Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

es:map:europe:spain:comunepersoal [2013/05/07 10:16]
marcelo [Organización interna]
es:map:europe:spain:comunepersoal [2020/12/20 20:55] (current)
Line 39: Line 39:
  
 =====Organización interna===== =====Organización interna=====
-Álvaro: coordinacióndeseño e suba de materiais+  * **Álvaro Alonso**Coordinacióndiseño y subida de materiales
-Lucía Sabela: xestión do planeamento: cronos (prazos das cousase seguemento e control xeral dos problemas que houber+  * **Lucía García y Sabela Rodríguez**Gestión del planeamiento [cronogramas (plazos de las cosas)] y seguimiento y control general de los problemas que hubiese
-Martín Alexandra: control e promoción de campañas e seguemento de produción de eventos +  * **Martín Losón y Alexandra Padín**Control y promoción de campañas y seguimiento de producción de eventos 
-Sonia Anna: externalización do blogue+  * **Sonia Ferro y Anna Nikolaou**: externalización del blog
-Uxía e Danirecolleita de materiais para o blogue dos grupos da aula. +  * **Uxía Barrientos y Daniel Viña**recogida de materiales para el blog de los grupos del aula.
-----+
 =====Contactos===== =====Contactos=====
   * **Dirección:** Facultade de Ciencias da Comunicación, Campus Norte USC, Avda. Castelao s/n, 15782, Santiago de Compostela, A Coruña, España.   * **Dirección:** Facultade de Ciencias da Comunicación, Campus Norte USC, Avda. Castelao s/n, 15782, Santiago de Compostela, A Coruña, España.